Ochrana osobných údajov

OBOZNÁMENIE

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

dotknuté osoby (zákazníci prevádzkovateľa) sú

oboznámené s nasledovnými informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:


Prevádzkovateľ: Mgr. Vladimír Šufliarský
Adresa prevádzkovateľa: Šoltésovej 5063/23, 940 02 Nové Zámky
IČO prevádzkovateľa: 53 629 302
Kontaktné údaje: Mgr. Vladimír Šufliarský, Šoltésovej 23, 940 02 Nové Zámky, email:sufliarskyaxe@gmail.com
Zodpovedná osoba: nie je určená


Účely spracúvania osobných údajov:
plnenie povinností vplývajúcich zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol medzi prevádzkovateľom a dotknutou
osobou.


Právny základ spracúvania osobných údajov:
Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona o ochrane osobných
údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba.


Príjemcovia alebo kategória príjemcov:
Doručovateľské spoločnosti, účtovnícka organizácia, orgány štátnej správy a štátnej moci.


Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a doby
nevyhnutnej archivácie vyplývajúce zo zákonných opatrení a právnych noriem. Osobné údaje zákazníkov sa
archivujú 10 rokov.


Informácia o cezhraničnom prenose osobných údajov:
Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie


Práva a povinnosti dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú. Informácie podľa §21 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť dotknutej osobe spôsobom a podľa jej požiadavky. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ
zmenil, opravil neaktuálne alebo nesprávne osobné údaje vo všetkých informačných systémoch a to
neodkladne na základe nových zistení alebo listinných podkladoch, prípadne iného právneho úkonu. Dotknutá
osoba má právo na zabudnutie. Dotknutá osoba má právo obmedzenie spracúvania osobných údajov a má
právo namietať spracúvať osobné údaje prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba je povinná poskytovať správne a úplné údaje na základe právneho nároku prevádzkovateľa,
tak by si prevádzkovateľ mohol plniť svoje zákonné povinnosti.